Algemene voorwaarden

V7 29-09-2020 | 07:49:48

Informatie en Regelement Zuiderzee Klassieker

Algemene informatie

 1. De ‘Zuiderzee Klassieker' (verder te noemen 'de ZZK’) is een initiatief van en wordt georganiseerd door de Maag Lever Darm Stichting, Stationsplein 123, 3818 LE Amersfoort.
 2. De ZZK is een (recreatieve) sponsorfietstocht.
 3. De doelstelling van de ZZK is om zoveel mogelijk geld te verzamelen voor spijsverteringsziekten. Daarom zal aan iedere deelnemer ook gevraagd worden om hun deelname te laten sponseren.
 4. Het inschrijfgeld bedraagt € 34,50 of € 31,50 (voor NTFU leden).
 5. Op de inschrijving en deelname zijn de voorwaarden van toepassing zoals opgenomen in dit reglement.

Deelname

 1. De ZZK staat open voor die over een toereikende lichamelijke conditie beschikt om 50, 80, 120 of 180 kilometer fietsend te kunnen volbrengen.
 2. Door Maag Lever Darm Stichting aangesteld, medisch gekwalificeerd, personeel is te allen tijde bevoegd om deelnemers op medische gronden verdere deelname aan de ZZK te ontzeggen.
 3. Deelname aan de ZZK is alleen mogelijk na inschrijving en geschiedt vrijwillig, voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Reeds ingeschreven deelnemers zijn verplicht mee te werken aan de beantwoording van vragen over hun actuele gezondheid, kort voor deelname aan de ZZK.
 4. Fietsers jonger dan 16 jaar mogen alleen meedoen onder verantwoordelijkheid van hun ouders/voogd of door hen aangewezen begeleiders.
 5. Deelnemen kan zowel individueel als in teamverband. Een team bestaat uit minimaal 2 (twee) deelnemers. De Maag Lever Darm Stichting houdt zich het recht voor om grote teams op te splitsen.
 6. Het inschrijfgeld zal niet worden teruggestort indien een deelnemer zich afmeldt. Ook reeds gedane sponsordonaties worden dan niet gerestitueerd.
 7. Onder ‘fietsen’ wordt verstaan: het zich voorwaarts bewegen op een fiets. Ligfietsen, bakfietsen en andere soorten fietsen die wettelijk zijn toegestaan op de openbare weg en die veilig gebruikt kunnen worden, zijn toegestaan.
 8. De deelnemers zijn verplicht de door de organisatie aangegeven routes te volgen, rekening houdend met weggebruikers, deelnemers, natuur en milieu.
 9. Geef elkaar de ruimte en houdt te allen tijde 1,5 meter afstand in acht. Ook als je stil staat! Rijden in een team is alleen toegestaan als men strikt de 1,5 meter handhaaft. Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers en/of weggebruikers. Inhalen gebeurt via de linkerzijde van degene die je wilt inhalen.
 10. Gebruik van de mobiele telefoon (bellen, whatsappen, surfen op internet en sms-en) is tijdens het fietsen niet toegestaan.
 11. Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 zijn tijdens de ZZK onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 12. De deelnemer kan na de ZZK door de Maag Lever Darm Stichting worden benaderd voor fondsenwervende doeleinden, onder meer per e-mail en met de mogelijkheid zich daar verder voor af te melden.

Wijziging en afgelasting

 1. De Maag Lever Darm Stichting behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaats te wijzigen of de ZZK geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond beperkte aanmeldingen, extreme weersomstandigheden, en/of andere calamiteiten en/of andere vormen van overmacht.
  • Indien dit het geval is, zal de organisatie zich tot het uiterste inspannen om te komen tot een gepaste oplossing.
 2. De Maag Lever Darm Stichting is niet aansprakelijk voor persoonlijk door de deelnemers gemaakte kosten wanneer de ZZK moet worden afgelast.
 3. Indien de ZZK wordt afgelast en daarvoor op korte termijn geen alternatief kan worden geboden, behouden de deelnemers hun recht op een startbewijs voor een periode van 2 jaar (op naam en niet overdraagbaar). Het inschrijfgeld en reeds betaalde donaties worden niet gerestitueerd. De MLDS strijdt o.a. voor meer wetenschappelijk onderzoek naar spijsverteringsziekten en zal de donaties hiervoor inzetten binnen haar diverse projecten.

Overige voorwaarden

 1. Tijdens de ZZK is het deelnemers verboden op enigerlei wijze:
  • Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
  • Reclame-uitingen zichtbaar bij zich te dragen, behoudens met toestemming van de MLDS;
  • (huis)dieren, aanhangwagens in welke vorm dan ook achter de fiets, luidspelende radio’s of andere geluidsdragers mee te (doen) voeren;
  • Voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.
 2. Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d., gemaakt ten tijde van deelname aan de ZZK, voor promotionele doeleinden van de Maag Lever Darm Stichting.
 3. De organisatie van de ZZK (de Maag Lever Darm Stichting) is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen, ziekte of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke bezittingen van deelnemers en supporters, ontstaan tijdens deelname aan de ZZK.
 4. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 5. In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van de Maag Lever Darm Stichting.
 6. Met het inschrijven voor de ZZK heeft de deelnemer zich bekend en akkoord verklaard met het bovenstaande reglement.
 7. MLDS is niet verantwoordelijk voor schade aangebracht door derden.

 

De website

Deze website is eigendom van Maag Lever Darm Stichting. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. Een ieder die gebruik maakt van de Zuiderzee Klassieker - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Maag Lever Darm Stichting en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Maag Lever Darm Stichting en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Maag Lever Darm Stichting en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Auteursrecht

Maag Lever Darm Stichting spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op de Zuiderzee Klassieker, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Maag Lever Darm Stichting tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Buckaroo B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo B.V. transactiekosten berekend. Maag Lever Darm Stichting en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website de Zuiderzee Klassieker zullen Maag Lever Darm Stichting en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Maag Lever Darm Stichting en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Maag Lever Darm Stichting geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Maag Lever Darm Stichting en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Maag Lever Darm Stichting daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Maag Lever Darm Stichting en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Maag Lever Darm Stichting wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@zuiderzeeklassieker.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website de Zuiderzee Klassieker jonger is dan 16 jaar, zal Maag Lever Darm Stichting, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Maag Lever Darm Stichting niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Maag Lever Darm Stichting en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en

Verwijderen van content

Maag Lever Darm Stichting en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er een verschil is tussen de Franse of Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.